სტრუქტურა და ხელმძღვანელობა

კლუბის ფუნქციონირება დაფუძნებულია ნებაყოფლობითობაზე, თანასწორობასა და თვითმმართველობის პრინციპზე, აგრეთვე, თავისუფალ სიტყვაზე. 
კლუბი არის იურიდიული პირი, წესდება ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც დამტკიცდება სკოლის პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე, როგორც სტანდარტ-ზევით მომსახურების სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილი. 
კლუბს აქვს თავისი ემბლემა და ლოზუნგი. 

კლუბის წევრები.
კლუბის წევრი შეიძლება იყოს ყველა მოსწავლე მე-7/მე-12 კლასიდან.
კლუბის წევრები კლუბის არიან დამაარსებლები და მათ აქვთ შესაბამისი უფლება-მოვალეობანი.
კლუბის წევრებს აქვთ თანაბარი უფლება-მოვალეობები.
კლუბში გაწევრიანება ხდება კლუბის სხდომაზე.
კლუბის სხდომაზე გაწევრიანების მსურველი პირი უნდა წარდგეს პირადი განცხადებით.

კლუბიდან გარიცხვა შეიძლება, როცა:
1. დაირღვევა კლუბის წესდება.
2. პირადი განცხადების საფუძველზე.
3. კლუბის წევრთა საერთო სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე

კლუბის წევრები ფარული კენჭისყრით ირჩევენ კლუბის პრეზიდენტს.
კლუბის წევრთა 2/3/-ს პრეზიდენტის გადაყენების პროცესის დაწყება შეუძლია. შემდეგ საკითხი განიხილება საბჭოზე და საბოლოო ვერდიქტი გამოაქვს კლუბის წევრთა სხდომას. 

კლუბის წევრებს აქვთ შემდეგი უფლება-მოვალეობები:
1. მიიღონ მონაწილეობა კლუბის მიერ ჩატარებულ ყველა ღონისძიებაში 
2. აირჩიონ კლუბის ხელმძღვანელი და თავად იქნან არჩეული
3. მიაწოდონ წინადადებები კლუბის ხელმძღვანელ ორგანოს კლუბის მუშაობასთან დაკავშირებით.
4. მიიღონ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია კლუბთან დაკავშირებით. 

კლუბის ხელმძღვანელი ორგანოები
კლუბის პრეზიდენტი
კლუბის პრეზიდენტი ირჩევა ერთი წლის ვადით ფარული კენჭისყრით კლუბის წევრთა მიერ.
პრეზიდენტის გადაყენება შესაძლებელია:
1. პირადი განცხადების საფუძველზე.
2. კლუბის წევრთა ნახევარზე მეტის გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

კლუბის პრეზიდენტი უფლებამოსილია: 
1. ჩაატაროს კლუბის სხდომა და მოამზადოს მასალა სხდომისათვის
2. უხელმძღვანელოს კლუბის საბჭოს, დაამტკიცოს საბჭოს გადაწყვეტილებები და წარადგინოს კლუბი სკოლის წინაშე
3. მართოს კლუბი სხდომებს შორის პერიოდში
4. მიიღოს ოპერატიული გადაწყვეტილებები
უფლებამოსილია უარი თქვას დაკავებულ თანამდებობაზე და წერილობით აცნობოს კლუბის წევრებს

კლუბის მდივანი
კლუბის მდივანი აირჩევა კლუბის წევრების მიერ ერთი წლის ვადით.
კლუბის მდივანი შეიძლება განთავისუფლებული იქნას პირადი განცხადების საფუძველზე. 
მდივანი უფლებამოსილია:
1. ამცნოს კლუბის წევრებს კლუბის სხდომათა თარიღები და თემატიკა
2. აწარმოოს სხდომათა ოქმები და გამოაქვეყნოს კლუბის ყოველწლიური ანგარიშები.
3. კლუბის მოღვაწეობის შესახებ ამცნოს სკოლის მმართველ ორგანოს, მოაწეროს ხელი კლუბის სახელით აუცილებელ დოკუმენტებზე.
4. უარი თქვას დაკავებულ თანამდებობაზე და ამცნოს გადაწყვეტილება კლუბის ხელმძღვანელობას. 


კლუბის საბჭო
კლუბის საბჭო წარმოადგენს მუდმივმოქმედ ხელმძღვანელ ორგანოს, რომელიც აირჩევა სკოლის პედაგოგების და მოსწავლეების მიერ ერთი წლის ვადით.

klubis sabWo ikribeba TveSi erTxel.
klubis sabWos wevrTa raodenoba unda iyos ara umcires sami adamianisa,
klubis sabWo:
a)asrulebs organizaciul funqciebs.
b)amtkicebs da cvlis wesdebas.
g)waaxalisebs klubis wevrebs, pasuxismgeblobas akisrebs maT. wyvets nebismier problemas klubis funqcionirebasTan dakavSirebiT.
d)yvela gadawyvetileba miiReba klubis sabWos wevrTa umravlesobiT.

klubis samuSao grafiki
klubi ikribeba kviraSi erTxel, klubis wevrebis dakompleqtebis Semdgom pirvelive Sexvedraze dgindeba Sexvedris dRe.

klubis sabWo valdebulia gamoakras klubis muSaobis ganrigi da Sexvedris adgili. Kklubi valdebulia winaswar gaweros saCvenebeli RonisZiebebis CamonaTvali erTi saswavlo wlis manZize ara umcires 3/4-isa.

Комментариев нет:

Отправить комментарий